پشتیبانی 24 ساعته

+93-799150690

تبار و زبان مردم هزاره

عنصر هزاره در چند محلِ خاصِ هزاره‌جات کنونی شکل گرفته است؛ و از این محل‌هاست که نام و هویت «هرازه» به سایر نقاط افغانستان و فراتر از آن گسترش یافته....

برچسپ‌ها: Afghanistan Histori ، Dr.Muhaiuddin Mahdi ، تاریخ ، تاریخ افغانستان

$32.99

$46.20

عنصر هزاره در چند محلِ خاصِ هزاره‌جات کنونی شکل گرفته است؛ و از این محل‌هاست که نام و هویت «هرازه» به سایر نقاط افغانستان و فراتر از آن گسترش یافته. هرچه از هیکلِ مغولی، مذهب شیعه‌ی اثناعشری و حضور واژگان ترکی-مغولی در چهره، باور و گویشِ مردمانِ مسما یه هزاره کم‌رنگ و کم‌ رنگ‌تر می‌گردد؛ تا آنکه هرازه از هر سه بعد مذکور در وجودِ سایرِ مردم هم‌زبان و هم چهره خویش گم می‌شود.

این نکته را می‌توان خلاصه‌ی کتاب و حاصلِ این تحقیق انگاشت؛ ولی به یاد باید داشت که برای به‌دست آوردن آن راه معکوس در پیش گرفته بودم؛ حرکت و تجسس را از فاصله‌های دورِ دور-‌از نظرِ زمانی و مکانی-آغاز کردم، و به تدریج به این محل نزدیک شدم تا به گوهر مقصود دست‌یابم.

تازه‌ترین‌ها