پشتیبانی 24 ساعته

+93-799150690

دختر و پسر سوداگر

پاره‌ای از متن: دختر و پسر سوداگر، دوگانه‌گی بودند؛ برای همین خیلي به هم شباهت داشتند. سوداگر، پسر و دخترش را خیلی دوست داشت. یک روز که سوداگر از شهر...

برچسپ‌ها: Children ، Gahwara Books

$7.99

$11.20

پاره‌ای از متن:

دختر و پسر سوداگر، دوگانه‌گی بودند؛ برای همین خیلي به هم شباهت داشتند. سوداگر، پسر و دخترش را خیلی دوست داشت. یک روز که سوداگر از شهر برگشت، براي دخترش یک مخملی. ِشال ابریشمی آورد و براي پسرش هم یک عرقچین اما، دخترك که تحفه ها را دید، از عرقچین بیشتر خوشش عرقچین، خیلی خوش رنگ بود و آینه چه هایی که بر ِآمد. مخمل آن دوخته بودند، همه خانه را روشن می کردند. دخترك خیال کرد که پدرش، تحفه ی بهتر را به برادر او داده است.

تازه‌ترین‌ها