پشتیبانی 24 ساعته

+93-799150690

دموکراسی‌ افغانی

پاره‌ای از متن افغانستان یکی از مهم‌ترین تجربه‌های سرنوشت ساز تاریخ معاصر خود، انتقال قدرت از طریق انتخابات، را تجربه می‌نماید. سنگ‌بنای این نظام در کنفرانس‌بن به ابتکار غرب و...

برچسپ‌ها: سیاست، دموکراسی

$10.99

$15.40

پاره‌ای از متن

افغانستان یکی از مهم‌ترین تجربه‌های سرنوشت ساز تاریخ معاصر خود، انتقال قدرت از طریق انتخابات، را تجربه می‌نماید. سنگ‌بنای این نظام در کنفرانس‌بن به ابتکار غرب و در همکاری با گروه‌های نظامی و سیاسی افغان گذاشته‌شد. یک دهه پس از کنفرانس‌بن مهم ترین سؤال، نهادینه شدن دموکراسی در کشور است. تنوع قومی در کشور یکی از دلایل حمایت غرب و گروه‌های افغان از تشکیل یک حکومت دموکراتیک چندقومی بود. اما به نظر می‌آید که فرمول کنفرانس‌بن برای برپایی نظام چندقومی دموکراتیک، به خاطر رادیکال شدن هویت‌های قومی در سطح نخبگان سیاسی و نویسندگان هویت گرا نتیجه‌یی مطلوب برای روند ملت سازی در افغانستان در پی نداشته است. مناقشه بر صورت هویت تاریخی و مباحثات شوونیستی پیوندها و تفاهمات ملی را به شدت مورد سوال قرار داده‌است. اگر تفاهم بر سر هویت ملی کشور میان نخبگان سیاسی و اجتماعی احیا نگردد، منازعات و مناقشات قومی پایه‌های ثبات نظام سیاسی و اجتماعی نظام را سست خواهد نمود.

تازه‌ترین‌ها